» реализирани проекти

26. Проект: „Предоставяне на пакети с дълготрайни хранителни продукти”, финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП.
Година: 2008 г.
Размер на финансирането: 14000 лв.
Описание: Предоставени 200 броя пакети с дълготрайни хранителни продукти на възрастни самотни граждани и лица с увреждания от Община Дряново.
27. Проект: "Заедно с теб - грижа за хора в здравен и социален риск "
Година: 2011 - 2012 г.
Размер на финансирането: 126790 лв.
Описание: Предоставяне на социална услуга " домашен помощник " на 80 самотно живеещи хора и лица с увреждания в пет села на Община Дряново. Осигурена трудова заетост на 32 лица за периода на проекта.
Дългосрочни програми:
1. Проект: От 2005 г. Дружеството предоставя социална услуга " Дневен център за стари хора " в гр.Дряново - делегирана държавна дейност. Капацитет - 40 потребители.
Година: От 2005 до сега
Размер на финансирането: Годишен бюджет
Описание: Представлява комплекс от социални услуги който създават условия за постоянно обслужване през деня, включващи осигуряване на топла храна , задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности на възрастните хора.
2. Проект: От 2008 г. дружеството предоставя услуга " Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания Нов шанс " в гр.Дряново - делегирана държавна дейност. Капацитет - 8 потребители.
Година: От 2008 до сега
Размер на финансирането: Годишен бюджет
Описание: Осигураво пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда , близка до семейната с възможност и изява на хора с увреждания.
Страница: 1 2 3 4 5 6