» дневен център за стари хора гр.Дряново

Сдружение „Дружество за социално подпомагане” в продължение на 15 години развива мрежа от социални услуги в общността за подобряване качеството на живот на хората в здравен и социален риск.Дневен център за възрастни хора е създаден в резултат на реализиран проект, финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП на 18 ноември 2003 година, а официално открит със Заповед № 88/ 14.02.2005 година на АСП, като делегирана държавна дейност, финансирана от Републиканския бюджет. Сградата, в която се предоставя услугата се намира на ул. „М. Преображенски” № 34-а и е предоставена безвъзмездно от Областна управа гр. Габрово, реконструирана и обзаведена съобразно изискванията на националните критерии и изисквания.
В Дневният център се осигуряват дневни грижи за 48 потребители, основно :
• Самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
• Хора в нетрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за подкрепа и взаимопомощ;
• Възрастни хора, запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви;
Екипът и специалистите, работещи в Дневния център реализират годишни и месечни програми за цялостно обслужване на потребителите през деня целящи : постигане на адаптация и вграждане на възрастните хора в общността; добро емоционално състояние, подобряване на комуникативните им умения, социална интеграция, социално включване и сближаване.
Дейностите, които се провеждат в Дневния център включват : занимания по интереси – игри за релаксация /карти, шах, табла/; трудо- и арт-терапия; дейности за повишаване информираността на възрастните хора; осъществяване на социални контакти с други възрастни хора и споделяне на добри практики; провеждане на лични празници, чествания и събития от местния и националния културен календар; социално консултиране; оказване на подкрепа и домашна грижа за болни и нуждаещи се наши потребители; осигуряване на достъп на трудно подвижните потребители чрез транспорт до Дневния център; осигуряване на топла храна на обяд с право на избор на възрастните хора.
Чрез разширяване механизма на общуване, стабилизиране на духовно-психологическото състояние на възрастните хора, тяхното участие и връзката им с останалите хора се изграждат личностни характеристики, което е предпоставка за пълноценен и качествен начин на живот.