» реализирани проекти

11. Проект: “Откриване на здравно-информационен център “Подкрепа” в гр.Дряново”, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София.
Година: 2002 – 2003 г.
Размер на финансирането: 7721 лв.
Описание: да осигури равен достъп на ромите от квартал “Изгрев” в гр.Дряново до здравни и социални услуги чрез повишаване на информираността им, обучения, консултации със специалисти и периодично здравно наблюдение на членовете на 40 млади ромски семейства.
12. Проект: “Шанс за социална интеграция на групи в неравностойно положение в Община Дряново” финансиран от Канадски фонд за местни инициативи.
Година: 2003 г.
Размер на финансирането: $ 5880
Описание: предоставяне възможност за трудова реализация на трайно безработни жени чрез преквалификация и включването им в социални дейности и услуги; осигуряване на домашни грижи за 35 самотни възрастни хора и разкриване на Център за грижи по домовете в гр. Дряново.
13. Проект: “Намаляване на социалната изолация при възрастни хора в две села на Община Дряново” , финансиран от Фондация “Отворено общество” - София.
Година: 2003 – 2004 г.
Размер на финансирането: $ 4467
Описание: намаляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на възрастните хора от селата Гостилица и Славейково чрез активното участие на граждански организации и местни органи на властта в дейности по подобряване на социалната среда.
14. Проект: “Откриване и дейност на Граждански център за комплексни социални услуги”, финансиран от Фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика.
Година: 2003 – 2004 г.
Размер на финансирането: 22 700 лв
Описание: разкриване и дейност на нова социална институция, включваща и Дневен Дом за възрастни и хора с увреждания, която да предоставя различни социални услуги на хора в неравностойно положение от Община Дряново.
15. Проект: “Обществена трапезария – храна за самотни бедни стари хора “ , финансиран от Фонд “Социално подпомагане” към МТСП.
Година: 2004 г.
Размер на финансирането: 15 000 лв.
Описание: осигуряване на храна за 100 самотни бедни възрастни лица от Община Дряново, които успешно да презимуват.
Страница: 1 2 3 4 5 6