» реализирани проекти

21. Проект: „Модел на интеграционна мрежа за работа с групи в неравностойно положение” , финансиран от Фондация „Лале” – София.
Година: 2007 г.
Размер на финансирането: 2800 лв.
Описание: Изграждане на модел на интеграционна мрежа за работа с хора в неравностойно положение, живеещи в Дряново и селата – Гостилица и Скалско, за решаване на многобройните им проблеми, свързани с преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството им на живот.
22. Проект: „Програма за интегрпация на хора в здравен и социален риск” в гр. Дряново, финансиран от НДФ „13 века България”.
Година: 2007 г.
Размер на финансирането: 2990 лв.
Описание: Повишаване на гражданската активност и образование на хората в здравен и социален риск чрез реализиране на форми за обучение през целия живот. Интеграция на хората в неравностойно положение чрез повишаване на личната им самоинициатива и самодейна изява.
23. Проект: : „Нов шанс – създаване на Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания” гр. Дряново, финансиран от МТСП по Програма ФАР на ЕС.
Година: 2007 - 2008 г.
Размер на финансирането: 53994 евро
Описание: Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща, близка до семейната среда, с възможности за подкрепа и изява.
24. Проект: : „Регионален хоспис” – област Габрово, фхинансиран от МТСП по Програма ФАР на ЕС.
Година: 2007 - 2008 г.
Размер на финансирането: 26850 евро
Описание: Обгрижване на 20 граждани с терминални и тежки системни заболявания, от които 10 на стационар и 10 в домашни условия.
25. Проект: „Заедно с теб – предоставяне на социална услуга „Домашен помощник”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Година: 2008 – 2009 г.
Размер на финансирането: 53640 лв.
Описание: Предоставяне на качествена и постоянна домашна грижа за задоволяване на основни жизнени потребности на 46 лица с различни видове увреждания и самотноживеещи стари хора в селата – Гостилица и Царева ливада. Осигурена трудова заетост на 18 лица в неравностойно социално-икономическо положение – безработни, пенсионери и хора с група инвалидност с право на работа.
Страница: 1 2 3 4 5 6