» предстоящо

Настояще:

В Община Дряново живеят 11069 жители. От тях 4389 са възрастни хора в пенсионна възраст, което представлява 39 % от общото й население. От тях 2598 са хора в неравностойно положение. Факторите, които имат отношение към това положение включват бързите демографски промени – на всеки двама граждани в трудоспособна възраст се пада по един над 65 годишна възраст Това е резултат от драматичното намаление на раждаемостта, удължаването продължителността на живота в Общината, миграцията и емиграцията на младите хора. В по-голямата си част тези хора са в особена уязвимост поради невъзможност за справяне с ежедневните си дейности и домашни задачи, социална изолираност, влошено общо физическо и психическо състояние и липса на социални контакти.

„Дружеството за социално подпомагане” е неправителствена организация, която приоритетно работи за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на възрастните хора и лицата с увреждания и днес е утвърден доставчик на следните социални услуги в общността.

1. Социалната услуга : Дневен център стари хора

Разкрит със Заповед на Изпълнителния директор на АСП №РД01-88, считано от 01.03.2005 година.

Услугата се управлява от Дружество за социално подпомагане Дряново по сключен договор № 55/12.04.2005 година.

2. Адрес.гр. Дряново, ул.”Матей Преображенски” № 34 а

3. Телефон-0676 74158, тел./факс: 0676 74158 Управител- Мария Друмева

4. Капацитет - 40

5.Същност на социалната услуга, дейности.
Комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности на старите хора. Осигурява включваща, преодоляваща изолация и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора.
Дейности: индивидуални и групови консултации, трудотерапия, арттерапия и културни мероприятия, административни услуги, доставка на топъл обяд.
За обезпечаване на дейността работи екип от специалисти: Ръководител-1, счетоводител-0,5, рехабилитатор - 0,5,социален работник -1,5,трудотерапевт - 0,5.

6. Целева група.
Самотни стари хора, социално изолирани и лишени от социални контакти, напуснали активния живот.

7.Описание на сградата и материалната база.
Дневният център се помещава в едноетажна самостоятелна сграда от 208.00 кв. м. площ, предоставена от Областна управа гр. Габрово за безвъзмездно ползване.
Сградата се състои от 5 помещения, обособени както следва :
• Дневна зала за провеждане на социална работа и контакти;
• Рехабилитационна зала за провеждане на групови и индивидуални оздравителни програми и кинезитерапевтични дейности;
• Кабинет за индивидуална медико-социална и рехабилитационна поддържаща терапия;
• Кухненски бокс за предоставяне на топла храна и провеждане на кулинарни занимания с потребителите;
• Малък офис за обслужващия персонал;
• Наличие на собствен транспорт-МПС „Фолксваген” рег. № ЕВ 02 49 АМ, собственост на Сдружението, с 8+1 места, няма платформа;

2. Социална услуга : Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – Дряново

Разкрито със Заповед №РД01-517/09.06.2008 година, на Изпълнителния директор на АСП, считано от 01.08.2008 година. Услугата се управлява от външен доставчик – Дружество за социално подпомагане Дряново, по сключен договор № 186/ 26.09.2008 година.

2. Адрес.гр. Дряново ж.к.”Успех” бл.13

3. Телефон 0676/ 7 10 55, тел./факс 0676 7 41 58 Управител - Мария Друмева

4. Капацитет - 8

5.Същност на социалната услуга, дейности.
Защитеното жилище предоставя форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Създава условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Осъществява дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. Осигурява пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
Дейности: обучителни, трудотерапия, терапевтична, медицинска и социална рехабилитация.
За обезпечаване на дейността работи екип от специалисти: 2 социални работници, медицинска сестра – ?, психолог - ? , трудотерапевт 1,5, Шофьор - 0,5.

6. Целева група.
Пълнолетни мъже и жени с физически увреждания, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени, както и лица от общността с цел превенция на настаняването в институция.

7.Описание на сградата и материалната база.
Социална услуга „Защитено жилище” се предоставя в базата на първия етаж от сградата на бл.13, в ж.к. „Успех” с разгърната площ – 178.26 кв. м. както следва :
• 4 спални помещения за потребителите на услуга;
• 1 Дневна зала за провеждане на обучителни занимания, трудотерапия, медицинска и социална рехабилитация и дейности за осмисляне на свободното време;
• Трапезария за хранене и провеждане на кулинарни занимания;
• Малък офис за персонала;
• Наличие на собствен транспорт - МПС „Фолксваген” рег. № ЕВ 02 49 АМ, собственост на Сдружението, с 8 +1 места, няма платформа;

Предстоящо :

 • Разкриване на Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – с. Гостилица.

  През 2006 година неправителствената организация е закупила собствена база в с. Гостилица и реализира стратегия за разкриване на второ Защитено жилище за възрастни хора. Осигурени са необходимите финансови средства. Базата е отремонтирана и обзаведена. Предстои участие на НПО в конкурс за управление на социалната услуга.

 • За повече информация се обадете или ни пишете:

  Ул. „Матей Преображенски” № 34 а

  Тел: ++359 676 7 41 58
  факс: ++359 676 7 41 58
  е-mail: dspbul@mbox.contact.bg