» Социалното предприятие

ГРАЖДАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Световната практика е доказала, че донорите и финансирането на проекти е начин за натрупване на опит за самофинансирането на социалната стопанска дейност.

• 2002 г. – първи стъпки за развитие на стопанска дейност .
Сдружение „Дружество за социално подпомагане” реализира Проект „ Граждански център за комплексни социални услуги” по Пилотна програма „Обществени фондове и социални предприятия” на Каунтърпарт за България, с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие. В продължение на четири години на екипа на Дружеството са предоставени безплатни обучения, консултации и помощ при разработване на проекти. Направен е успешен опит за натрупване на знания и опит в областта на социалната дейност, за разширяване на предлаганите от неправителствената организация услуги и начало на създаване на социалното предприятие.

• 2003 г. – следващи стъпки
С финансовата помощ на Фонд „Социално подпомагане” към МТСП е стартира едно от първите социални предприятия в страната „Граждански център за комплексни социални услуги”. Чрез него беше поставено началото на предоставяне на социални услуги за гражданите в неравностойно положение по начин, гарантиращ комплексно задоволяване на потребностите им при зачитане на желанията за избор на вид услуги.

ПОСТИЖЕНИЯ

Днес Гражданския център за комплексни социални услуги предлага 45 вида социални услуги за хората в неравностойно положение на Община Дряново, в съвременна микросреда и в домашни условия, в съответствие с Европейските изисквания и стандарти за деинституционализация на социалната сфера. Сдружението реализира стратегия за развитие за периода 2008 – 2009 година от гледна точка завършване на комплекса предлагани услуги, разширяване на абонаментни такси и въвеждане преференции за постоянните клиенти.

Като институция Граждански център за комплексни социални услуги включва следните видове дейности :

• Бюро за социални услуги
Стартира на 05.07.2001 г. в резултата на реализиран проект, финансиран от Фондация „Чарлс Стюарт Мотт” и Фондация „Реформа в местното самоуправление”. Бюрото обслужва в обичайна домашна среда или в офиса си 58 граждани в неравностойно положение, от които 20 дълготрайно, с абонаментни карти и сключени договори. Предлага фитнес услуги; копирни, административни и транспортни услуги; измерване на кръвно налягане, тегло и кръвна захар; консултации по социални, здравно-рехабилитационни и административни въпроси. Дейността се самофинансира.

• Домашен помощник
Социална услуга „Домашен помощник” се предоставя на 70 възрастни самотни хора и лица с увреждания в Дряново и селата. Предлага пакет социални услуги за: - обслужване на възрастен : пазаруване, почистване на помещение; помощ при поддържане на лична и на жилището хигиена; приготвяне на храна; закупуване на лекарства; заплащане на такси; пренасяне на отоплителни материали; палене на печка, социални контакти и други.
- обслужване на болен : помощ при личен тоалет и подмяна на памперс; къпане, обличане; хранене; подмяна на бельо и пране, разходки ни открито и други.
- осигуряване на топла храна. Дейността се самофинансира.

• Център за социална рехабилитация и интеграция
С реализацията на проект „Програма за интеграция на хора с нарушена двигателна активност”, финансиран от Агенцията за хора с увреждания през 2005 година се поставя началото на организирана рехабилитационна и интеграционна работа с възрастни хора с нарушена двигателна активност.
Чрез повторно финансиране от АХУ през 2006 година е доразвит и открит на Център за социална рехабилитация и интеграция, което е иновация за гражданския сектор на Дряново.
В Центъра се обгрижват 46 граждани с увреждания. Квалифицирани специалисти предоставят широк спектър от услуги - лечебна физкултура, процедури за раздвижване и поддържане на емоционалния тонус; активен двигателен режим ; здравно-рехабилитационни консултации; групова и индивидуална поддържаща рехабилитационна терапия.
В Центъра се предоставя и услугата „Каланетика” за нова социална група клиенти на Гражданския център с рискови за здравето фактори – високо тегло; завишен холестерин, високо кръвно налягане; мускулно-ставни проблеми, остопороза. Дейността се самофинансира.

• Дневен център за стари хора
Дневният център е създаден на 18.11.2003 година. Със заповед на Изпълнителния директор на АСП № РД01-88, считано от 01.03.2005 година Дневният център е разкрит като е държавна делегирана дейност. В него се обгрижват 40 самотни възрастни граждани от гр. Дряново.
Същност на социална услуга „Дневен център за стари хора : предоставяне на комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване през деня, свързани с предоставяне на топла питателна храна на обяд, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности на старите хора. Осигурява включваща, преодоляваща изолация и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора. Този вид алтернативна междинна форма на дневна грижа за възрастните хора дава възможност те да се чувствуват самостоятелни и независими, да продължат да живеят в обичайната си среда близо да роднини и приятели, отлага във времето постъпването им в специализирани институции и на практика допринася за изпълнение на държавната програма за деинституционализация.

• Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания - Дряново
Разкрито със Заповед № РД01-517/ 09.06.2008 година на Изпълнителния директор на АСП, считано от 01.08.2008 година.
Защитеното жилище предоставя форми на социални услуги на 8 възрастни лица с физически увреждания, в което хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Създадени са условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Осъществяват се дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. Осигурява пълноценен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

• Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – с. Гостилица
През 2006 година неправителствената организация е закупила собствена база в с. Гостилица и реализира стратегия за разкриване на второ Защитено жилище за възрастни хора. Осигурени са необходимите финансови средства. Базата е отремонтирана и обзаведена. Предстои разкриване на социална услуга „Защитено жилище” в с. Гостилица.

РЕЗУЛТАТИ

Дружеството за социално подпомагане целенасочено и последователно работи за предоставяне на социални услуги в общността, чрез създаване и налагане на интегриран модел за предоставяне на услуги на местно ниво.
Предлаганите социални услуги са ориентирани към действителните потребности и специфични възможности на гражданите в неравностойно положение и целят създаването на условия за предотвратяване на социалната изолация и тяхното оптимално социално включване в обществото.
Натрупан е положителен опит и Сдружението се изявява като утвърден доставчик на социални услуги в общността.