За програмата

Програма ФАР BG 2004/ 016-711.01.02

Деинституционализация посредством прдоставяне на услуги в общността за рискови групи

Целева група: възрастни хора с физически и ментални увреждания и възрастни хора на пенсионна възраст.
Реформата в сферата на социалните услуги и въвеждането на деинституционализацията като основен приоритет на българската социална политика започна през 2002 г., когато бе въведен нов социален модел, в който сред приоритетните цели са изброени: намаляване на броя на хората, настанени в специализирани институции и разработване на социални услуги, насочени към най-уязвимите групи в обществото. Поставено е ударение върху прехода от институционални грижи към услугите, които позволяват на хората да останат в своята общност и семейна среда. Последица от високото равнище на институционализация на хората е трайната социална изолация. Най-уязвимите групи в България включват хора с различни увреждания, възрастни хора и деца, лишени от родителски грижи.

Предвидените за изпълнение в рамките на този компонент дейности съответстват на българската политика' в областта на развитието на социалните услуги и социалното включване на най-уязвимите групи в българското общество, както и с политическите ангажименти на Република България в процеса на присъединяване към ЕС.

Един от основните приоритети, договорени в Съвместния меморандум за социално включване (ЛМ), е, както следва: изпълнение на мерки, насочени към предоставяне на висококачествени социални услуги за групите в най-неравностойно положение, подобряване на здравния статус на населението и облекчаване на достъпа на бедните и уязвимите групи от населението до здравни услуги. В Съвместния (меморандум е записано, че е необходимо "специално внимание към лицата с психично-здравни проблеми и тяхното включване. Необходими са допълнителни усилия за подобряване на условията на живот в специализираните институции за хора с умствени увреждания и насочване на вниманието върху прехода от институционални грижи към предоставяне па услуги в общностите".

Целта на новите нормативни и стратегически документи в тази област е трансформацията на традиционните институции в нови форми на грижи и приоритетно развитие на различни типове здравни, социални и образователни услуги, предоставяни в общностите. Проектът ще внесе своя принос за постигане на тази цел посредством: предоставяне на социални услуги в общностите, насочени към деинституционализация; намаляване на броя на хората, настанени в специализирани институции, подобряване на качеството на живот на хората, настанени в специализираните институции посредством трансформиране на институциите в алтернативни форми на социални услуги и предоставяне на грижи в среда, по-близка до семейната.

Основният приоритет на българското правителство е деинституционализацията на настанените в институциите възрастни посредством предоставяне на здравни, социални и образователни услуги в общностите. За осъществяване на действителна деинституциоиализация е необходимо да се изгради мрежа от различни типове услуги, които ще служат като алтернатива на настаняването в специализирани институции.

Протичащият процес на застаряване на населението подчертава значението на палиативните грижи като важен проблем на общественото здраве във всички европейски страни. Предоставянето на палиативни грижи трябва да бъде интегрирано в цялостния комплекс от медико-социални грижи, изискващ мултидисциплинарни подходи. Подходът за предоставяне на палиативни грижи включва създаване и интегриране на институционални и домашни услуги.

С оглед да даде полезен принос за разработването и изпълнението на интегрирана медико-социапна политика за възрастните и терминално болните хора в България, проектът предвижда дейности,- свързани с изграждане на мрежа от хосписи, като форма на организирани палиативни грижи за възрастни хора със заболявания в напреднал стадий.

Проектът ще допринесе за изпълнението на интегрирана социална политика към тези възрастни хора, като успоредно с това ще бъдат положени усилия за облекчаване на проблемите на освободения от преструктурираните болници персонал и осигуряване на алтернативна заетост.

Целевата група по този компонент е:

Възрастни хора са лица над 18-год. възраст.


Корица