За жилището

Условия и ред за ползване на социалната услуга “защитено жилище”

Целева група - пълнолетни мъже и жени с физически увреждания.

Организация на обслужването в “защитено жилище”

Необходимо е услугите, предлагани в “защитено жилище” да бъдат основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко настанено лице. За реализиране целите на социалната услуга “защитено жилище” е необходимо изработване на концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план.

Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване с оглед задоволяване на потребностите на потребителите:

Дневна програма - елементи:

Материална база:

Капацитет - 6-10 потребители.
Хранене - всяка сутрин се провежда екипна среща от управителя или социалния работник за разпределение на дейностите между потребителите:

Трудотерапия:

Прилагането на трудотерапията изисква диференцирана и индивидуализирана преценка на потребностите на хората с физически увреждания.


Корица