За проекта

Проект "НОВ ШАНС - създаване на защитено жилище за възрастни с физически увреждания" Дряново

Настоящият проект цели създаване и функциониране на услугата „Защитено жилище” за възрастни хора с физически увреждания на територията на Община Дряново. Протичащите процеси на застаряване на населението и увеличаване броя на възрастните хора с увреждания в Дряновска община, обосновават потребността от този вид услуга.

Същността на проекта е да се предоставят комплекс от медико - социални услуги, които да създадат условия за цялостно обслужване на възрастните хора с физически увреждания, свързани с предоставяне на ежедневни здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и организацията на свободното време и личните контакти.

В Защитеното жилище ще се предлага специализирано оборудване и обзавеждане, ще се осигурява и включва преодоляваща и стимулираща инициативността среда в зависимост от конкретните потребности на възрастните с увреждания.

Предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище” в общността, се явява последваща стъпка в социалната инфраструктура на общината. Освен двете институции „Дом за възрастни с деменция” и „Дом за възрастни с психични разстройства, след проведени четири конкурса през 2004 и 2006 г. по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане, в общината са предоставени на външни доставчици четири вида социални услуги.

Социалната услуга "Защитено жилище" е предвидена да се реализира в общежитието за хора с увредено зрение в квартал "Успех" - гр. Дряново. Помещенията отговарят на критериите и стандартите за материална база, предявени в социалната услуга. Сградата е с възможност за обособяване на отделни спални помещения с по две легла, с голяма обща дневна стая и една обща кухня, както и санитарни възли. Предвиден е и офис за служителите. Защитеното жилище ще бъде разположено на първия етаж, с достъпна архитектурна среда. В него ще бъдат настанени осем ползватели на услугата. Проекта създава условия за обгрижването на възрастните с физически увреждания така, че да се постигне социалното им включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. Ще бъдат назначени пет души обучен персонал /в зависимост от потребността на потребителите/.

Общите цели на проекта са: Да се преодолее социалната изолация на възрастните хора с физически увреждания, чрез различни мероприятия, целящи социалното им включване в общността; Да се придобият нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието от ползвателите на социалната услуга; Да се осигури постоянна и качествена грижа за всеки потребител; Да се превъзмогнат предразсъдъците и дискриминацията на хората с физически увреждания, чрез ангажиране на медиите и образователната система; Да се гарантира равноправното положение на хората с увреждания; Да се обучат пет души персонал и 12 доброволци.

Конкретната цел на проекта е да се изгради, обзаведе и пусне в действие защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания.

Очаквани резултати:Изградено защитено жилище, отговарящо на критериите и стандартите на действащата нормативна уредба; Създадени условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; Осъществени дейности за постигане на социалното включване и възстановени изгубени социални умения и навици; Осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда близка до семейната с възможност за подкрепа и изява; Предоставена нова социална услуга на територията на общината и разширена социална инфраструктура; Разкрити 5 нови работни места; Обучен персонал, който да обслужва потребителите на социалната услуга и 12 доброволци; Задълбочени партньорски взаимоотношения с гражданския сектор.

Основен партньор на Община Дряново в реализацията на настоящият проект е сдружение "Дружество за социално подпомагане" – гр. Дряново. Дружеството е основано през 1996 г. и от тогава датират и партньорските взаимоотношения с Община Дряново. Като една от най – активните неправителствени организации на територията на общината, сдружението изпълнява различни дейности:

Сдружение "Дружество за социално подпомагане" ще предостави осем броя ортопедични легла за бенефициентите, ще ги включва в различни културни прояви и мероприятия, организирани от дружеството.

Местната организация на съюза на слепите в България е асоцииран партньор на община Дряново и ще предостави първи етаж от своя сграда за нуждите на проекта. Друг асоцииран партньор на Община Дряново е сдружение "МОГА". Те ще се включат е изготвянето на брошури, организиране на пресконференциите и други.


Корица